Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Úvod

Človek v ohrození, n.o. Menu

Podmienky e-shopu

  • ČLÁNOK 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

  • ČLÁNOK 2. ZÁKLADNÉ POJMY

  • ČLÁNOK 3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

  • ČLÁNOK 4. PRÁVA A POVINNOSTI DARCU

  • ČLÁNOK 5. OBJEDNÁVANIE A DODACIE PODMIENKY TLAČENÉHO A ELEKTRONICKÉHO DARČEKOVÉHO CERTIFIKÁTU

  • ČlÁNOK 6. REKLAMÁCIE

  • ČLÁNOK 7. POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  • ČLÁNOK 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Pravidlá používania internetového darcovského e-shopu Skutocnydarcek.sk

ČLÁNOK 1.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1. Účelom Pravidiel používania internetového darcovského e-shopu skutocnydarcek.sk (ďalej len „Pravidlá“) je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní, zhromažďovaní a administrácii Darov a určiť zásady poskytovania služieb v rámci Charitatívneho e-shopu medzi Prevádzkovateľom a Darcom ako aj stanoviť ich práva a povinností pri správe a používaní Charitatívneho e-shopu.

2. Pravidlá sa vzťahujú na všetky Dary a služby poskytnuté prostredníctvom Charitatívneho e-shopu.

3. Charitatívny e-shop umožňuje Darcom darovanie Darov Prevádzkovateľovi, ktorý je zároveň aj Obdarovaným, na vopred stanovený účel. Charitatívny e-shop poskytuje technológiu a platformu, ktorej cieľom je umožniť interakciu medzi Darcami a Prevádzkovateľom. Každý Darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa mohol slobodne rozhodnúť o poskytnutí Daru Prevádzkovateľovi. Všetky dostupné informácie zo strany Prevádzkovateľa sa nachádzajú na internetovej doméne www.skutocnydarcek.sk a www.clovekvohrozeni.sk.

 

ČLÁNOK 2.

ZÁKLADNÉ POJMY

 

1. Prevádzkovateľ resp. Obdarovaný je nezisková organizácia Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 5008 2001 registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO, DIČ: 2120195154, ktorej poslaním je pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podáva pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritárskych režimov. Pomáha aj ľuďom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii na Slovensku, ktorých chudoba vytláča na okraj spoločnosti. Prostredníctvom vzdelávacích aktivít sa zároveň snaží prispieť k budovaniu Slovenska ako otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Prevádzkovateľ za účelom plnenia svojho poslania zabezpečuje prevádzku darcovského Charitatívneho e-shopu. Všeobecné kontaktné telefónne číslo Prevádzkovateľa je +421 (0)2 5542 2254  a všeobecná kontaktná emailová adresa Prevádzkovateľa je darcek@clovekvohrozeni.sk.

 

2. Darca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s Pravidlami a poskytnutím Daru uzatvára s Prevádzkovateľom darovaciu zmluvu v zmysle ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

 

3. Zmluva je darovacou zmluvou v zmysle ust. §628 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Darcom, ktorá vzniká v súvislosti s využitím služieb poskytovaných prostredníctvom darcovského Charitatívneho e-shopu, a prostredníctvom ktorej Darca bezplatne poskytuje Dar Obdarovanému, ktorý tento Dar s vďakou prijíma. Zmluva sa považuje za uzatvorenú, doručením Objednávky Prevádzkovateľovi. Na základe uvedenej formy, v akej je darovacia zmluva uzatváraná, sa táto Zmluva neukladá u Prevádzkovateľa v písomnej forme.

 

4. Charitatívny e-shop je súhrn činností a aktivít Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorých poskytuje Prevádzkovateľ Darcom služby potrebné pre poskytnutie Daru. Charitatívny e-shop je darcovský e-shop prevádzkovaný prostredníctvom internetového servera, na webovom sídle www.skutocnydarcek.sk.

 

5. Dar je finančný príspevok, ktorý je predmetom Zmluvy, a ktorý je poskytnutý Darcom na aktivity organizácie Človek v ohrození, n.o.

 

6. Registrácia je uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Darcom, ktorého predmetom sú Pravidlá. Registráciou zároveň Darca prejavuje vôľu použiť elektronický platobný systém Charitatívneho e-shopu.

 

7. Objednávka je súbor krokov v elektronickom systéme Charitatívneho e-shopu, prostredníctvom ktorých Darca vytvára a doručuje Prevádzkovateľovi záväznú objednávku na Darčekový certifikát, ktorý mu má byť doručený ako poďakovanie za poskytnutie Daru organizácii Človek v ohrození (Prevádzkovateľovi). Aby sa predišlo prípadným pochybnostiam, Objednávkou sa v tomto prípade nerozumie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

8. Potvrdenie objednávky je potvrdzujúci email, ktorý zasiela Darcovi Prevádzkovateľ na emailovú adresu uvedenú v treťom kroku Objednávky, bezodkladne po obdržaní príslušnej Objednávky prostredníctvom elektronického systému Charitatívneho e-shopu. Potvrdenie objednávky obsahuje súhrnné informácie o Objednávke ako napr. dátum objednávky, číslo objednávky a iné.

9. Darčekový certifikát je tlačený alebo elektronický certifikát, ktorý preukazuje poskytnutie daru Darcom Obdarovanému ako aj jeho výšku v EUR.

10. Príjemca certifikátu je fyzická alebo právnická osoba odlišná od Darcu, ktorá je určená Darcom ako príjemca certifikátu v prvom kroku Objednávky, a ktorému je doručený elektronický darčekový certifikát vo forme PDF elektronickou poštou.

 

11. Poskytovateľ podporných služieb je poskytovateľ poštových služieb – Slovenská pošta, a.s. so sídlom Partizánska cesta č. 9,  975 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.:803/S, alebo poskytovateľ platobných služieb – Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.:601/B.

 

ČLÁNOK 3.

PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ je oprávnený:

a)         prostredníctvom elektronického platobného systému Charitatívneho e-shopu prijímať Dary od Darcov,

b)         komunikovať s Darcom alebo potenciálnym Darcom individuálne alebo prostredníctvom služieb, ktoré sú súčasťou Charitatívneho e-shopu,

c)         jednostranne odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Darca pri uzatváraní Zmluvy uviedol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce informácie.

 

  1.  Prevádzkovateľ je povinný:

a)         dodržiavať Pravidlá,

b)         použiť Dar na účel, na ktorý mu bol Darcom poskytnutý,

c)         uvádzať presné, správne a pravdivé informácie, a na požiadanie Darcu predložiť listiny a dokumenty, ktoré tieto informácie potvrdzujú,

d)         z vlastného podnetu alebo na písomnú žiadosť Darcu informovať Darcu o použití darovaného Príspevku, a to do tridsiatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,

e)         jasne a zrozumiteľne informovať Darcu o účele, na ktorý Dar žiada,

f)         spracúvať osobné údaje Darcov len v rozsahu a za podmienok stanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov alebo novším právnym predpisom, ktorý ho nahradí (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

 

ČLÁNOK 4.

PRÁVA A POVINNOSTI DARCU

1. Darca je oprávnený:

a)         dobrovoľne poskytnúť Dar prostredníctvom Charitatívneho e-shopu,

b)         písomne požiadať Obdarovaného o informácie o použití poskytnutých Darov.

 

2. Darca je povinný:

a)         dodržiavať Pravidlá,

b)         uvádzať o sebe pravdivé, správne a presné informácie.

 

ČLÁNOK 5.

OBJEDNÁVANIE A DODACIE PODMIENKY TLAČENÉHO A ELEKTRONICKÉHO DARČEKOVÉHO CERTIFIKÁTU

 

1. Pri objednaní tlačeného darčekového certifikátu v Charitatívnom e-shope sa postupuje tak, že Darca vloží vybraný certifikát do košíka a pokračuje v Objednávke, v rámci ktorej vyplní údaje potrebné pre vybavenie Objednávky zo strany Prevádzkovateľa, zvolí spôsob platby za tlačený darčekový certifikát a odošle Objednávku prostredníctvom tlačidla Dokončiť objednávku. Prevádzkovateľ potvrdzuje prijatie Objednávky zaslaním Potvrdenia objednávky. 

2. Pri Platbe na dobierku expeduje Prevádzkovateľ tlačený darčekový certifikát v najbližšom možnom termíne po zaslaní Potvrdenia objednávky. Darca v tomto prípade obdrží tlačený darčekový certifikát do 3-4 pracovných dní odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky.  

3. Pri platbe bankovým prevodom expeduje Prevádzkovateľ tlačený darčekový certifikát v najbližšom možnom termíne po pripísaní čiastky v sume Objednávky na účet Prevádzkovateľa IBAN číslo SK17 0900 0000 0051 3649 5308.  Čiastka musí byť na účte identifikovateľná pod variabilným symbolom vygenerovaným v Objednávke, ktorý bol oznámený Darcovi v Potvrdení objednávky. Darca obdrží tlačený darovací certifikát spravidla do 3-4 pracovných dní odo dňa pripísania čiastky v sume Objednávky na vyššie uvedený účet Prevádzkovateľa.  

4. Prevádzkovateľ si neúčtuje žiadne poplatky za poskytovanie služieb prostredníctvom Charitatívneho e-shopu ani za balné. Poplatky za platbu a doručenie (poštovné) zodpovedajú cenníku a všeobecným obchodným podmienkam jednotlivých Poskytovateľov podporných služieb. Darca má možnosť zvoliť si z nasledujúcich druhov platby:

a) platba na dobierku

b) platba prevodom na účet Prevádzkovateľa

c) platba platobnou kartou online 

3. Pri objednaní elektronického darčekového certifikátu v Charitatívnom e-shope sa postupuje tak, že Darca vloží vybraný certifikát do košíka a pokračuje v objednávke, v rámci ktorej vyplní údaje potrebné pre vybavenie objednávky zo strany Prevádzkovateľa, zvolí spôsob platby za elektronický darčekový certifikát a odošle Objednávku prostredníctvom tlačidla Dokončiť objednávku. Prevádzkovateľ potvrdzuje prijatie Objednávky zaslaním Potvrdenia objednávky e-mailom. 

4. Darca môže v prípade objednania samotného elektronického certifikátu platiť len pomocou platobnej karty alebo bankovým prevodom. Pri kombinovanom objednaní elektronického a tlačeného darčekového certifikátu je možná aj platba dobierkou.  

5. Pri platbe bankovým prevodom musí byť suma na účte Prevádzkovateľa identifikovateľná pod variabilným symbolom vygenerovaným v Objednávke, ktorý je oznámený Darcovi v Potvrdení objednávky zasleným e-mailom. V nadväznosti na úspešnú platbu je vygenerovaný elektronický darčekový certifikát vo formáte PDF, ktorý je uložený na serveri Prevádzkovateľa. Certifikát sa zasiela podľa zadania Darcu buď ihneď po prijatí platby, alebo k ním zadanému neskoršiemu dátumu. Darca dostáva e-mail s odkazom na elektronický darčekový certifikát. Prijímateľ certifikátu dostáva elektronický darčekový certifikát vo formáte PDF prostredníctvom elektronickej pošty v prílohe e-mailu, ktorý uviedol ako email pre doručenie elektronického darčekového certifikátu Darca. 

Prehľad poplatkov za elektronický certifikát:

- Pri platbe prevodom na bankový účet Prevádzkovateľa: podľa cenníka Poskytovateľa bankových služieb Darcu (banka Darcu)          

- Pri platbe platobnou kartou: podľa cenníka Poskytovateľa bankových služieb Darcu (banka Darcu)  

 

ČlÁNOK 6.

REKLAMÁCIE

 

1. Prevádzkovateľ vybavuje reklamácie o druhu alebo počte zaslaných certifikátov, ich prevedenie alebo ich nezaslanie. Vzhľadom na charakter zmluvného vzťahu, t.j. Zmluvy uzatvorenej pri použití Charitatívneho e-shopu sa na certifikáty nevzťahujú záručné a ani ďalšie podmienky stanovené Občianskym zákonníkom pre predaj tovaru v obchode.  

2. V prípade reklamácie Darca informuje Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu emailom na elektronickej adrese Prevádzkovateľa: darcek@clovekvohrozeni.sk. V e-maile je nutné uviesť údaje potrebné na riadnu identifikáciu Objednávky. Pokiaľ ide o elektronický darčekový certifikát, sú týmito údajmi okrem identifikačných údajov Darcu tiež dátum objednávky a číslo objednávky, ktoré Darca obdržal v Potvrdení objednávky. 

3. V prípade poškodenia tlačeného darčekového certifikátu napr. v dôsledku nevhodnej manipulácie pri doprave možno certifikát po dohode s Prevádzkovateľom vymeniť.  

4. V prípade nedoručenia elektronického darčekového certifikátu z dôvodu zle zadanej elektronickej adresy Príjemcu certifikátu môže Darca požiadať o zaslanie na novú adresu a Prevádzkovateľ sa mu pokúsi vyhovieť opätovným zaslaním emailu s elektronickým darčekovým certifikátom vo formáte PDF v prílohe. Chyby v texte zadanom Darcom pri vypracovávaní Objednávky reklamovať nemožno. Pokiaľ Príjemca certifikátu k určenému času elektronický certifikát nedostane, môže Darca požiadať Prevádzkovateľa o opätovné zaslanie. 

 

ČLÁNOK 7.

POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Všetky informácie a osobné alebo firemné údaje poskytnuté Darcom Prevádzkovateľovi v priebehu poskytnutia Daru prostredníctvom vyhotovenia Objednávky v Charitatívnom e-shope sú dôverné. 

2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Darcu a údaje o došlých platbách organizácií Človek v ohrození, n.o. na účely uskutočnenia plnenia zmluvy s Darcom, zaradenie do databázy darcov, starostlivosť o darcu, informovanie o možnostiach darcovstve, informovanie o činnosti tejto organizácie a štatistiky. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a výška daru a údaje o obdarovanom: meno, priezvisko a emailová adresa obdarovaného. 

3. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám s výnimkou oznámenie mena a adresy dodania doručovateľovi a s výnimkou oznámenia mena a údajov o objednávke banke na jej vyžiadanie v súvislosti s akceptáciou platobných kariet MasterCard a VISA v prostredí verejnej dátovej siete Internet. Prevádzkovateľ sa zaväzuje používať tieto údaje len na stanovené účely a v rozsahu k tomu nevyhnutnom, a to až do vyslovenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Nesúhlas možno vyjadriť písomne zaslaním na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu: darcek@skutocnydarcek.sk. 

4. Darca je povinný bezodkladne oznámiť Prevádzkovateľovi akékoľvek zmeny svojich osobných či firemných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na splnenie Objednávky. 

5. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

(i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

(ii) informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov,

(iii) informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,

(iv) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

(vi) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

(vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

(viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu. 

6. Dotknutá osoba je oprávnená namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu do 30 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. 

7. V prípade porušenia zákonných práv dotknutej osoby zo strany Prevádzkovateľa sa dotknutá osoba môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

8. Dotknutá osoba, ktorá na spracovanie poskytla Prevádzkovateľovi tiež osobné údaje tretích osôb, zodpovedá v zmysle § 11 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov zato, že predmetný súhlas so spracovaním osobných údajov bol riadne dotknutej osobe v potrebnom rozsahu poskytnutý, v opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola takto Prevádzkovateľovi spôsobená. 

9. Súhlas poskytovateľa údajov platí od registrácie Objednávky v Charitatívnom e-shope až do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

 

ČLÁNOK 8.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Pravidlá predaja sú uverejnené na internetových stránkach www.skutocnydarcek.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený Pravidlá meniť a dopĺňať. Pre Darcu aj Prevádzkovateľa sú záväzné Pravidlá v znení uverejnenom v okamihu objednávky.