Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu

Úvod

Človek v ohrození, n.o. Menu

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ nakladá s osobnými údajmi Prispievateľa v súlade Zákona č. 18/2018 Z.z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, „Zákon“) a v súlade s Nariadením EP a rady EU č. 2016/679 (O ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tiež GDPR).

Všetky informácie a osobné alebo firemné údaje poskytnuté Prispievateľom Prevádzkovateľovi v priebehu prispievania do Verejné zbierky prostredníctvom objednávky na www.skutocnydarcek.sk sú dôverné.

Prispievateľ je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi akékoľvek zmeny svojich osobných či firemných údajov, ktoré by mohli mať vplyv na splnenie objednávky.

Prevádzkovateľ je správcom Vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje Prispievateľa v rozsahu uvedenom v objednávke Skutočného darčeka.

Spracovanie osobných údajov je založené na plnení zmluvy, plnení právnych povinností Prevádzkovateľa a na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa.

Uvedené údaje sú spracovávané na tieto účely:

 • vybavenie objednávky,
 • evidencia príspevkov,
 • štatistické účely,
 • plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa,
 • starostlivosť o darcu, informovanie o možnostiach darcovstva a o činnostiach organizácie Človek v ohrození, n.o., ponuka výhod.

Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uložené po dobu:

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu (zmluvy o poskytnutí príspevku do verejnej zbierky),
 • po dobu určenú právnymi predpismi (najmä zákon o účtovníctve),
 • a ďalej po dobu 3 rokov od posledného kontaktu s Prispievateľom, ak Prispievateľ predtým nepožiada o vymazanie údajov.

Osobné údaje Prevádzkovateľ nepredáva ani inak neodovzdáva ďalším stranám okrem zmluvných partnerov, ktorí umožňujú komunikáciu s Prispievateľom. Aktuálny zoznam týchto subjektov je uvedený na webovej stránke www.clovekvohrozeni.sk v časti Dokumenty na stiahnutie – iné Subjekty spracovávajúce osobné údaje. Ďalej môže Prevádzkovateľ oznámiť meno a údaje o objednávke banke, na jej vyžiadanie, v súvislosti s akceptáciou platobných kariet MasterCard a VISA v prostredí verejnej dátovej siete Internet.

Práva Prispievateľa:

 • právo požadovať informácie, aké jeho osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva,
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • právo vyžiadať si u Prevádzkovateľa prístup k týmto údajom, aktualizovať ich alebo opraviť, prípadne obmedziť a právo namietať proti spracovaniu,
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie týchto osobných údajov, príp. právo vziať súhlas (ak bol udelený) kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo listu na kontaktné údaje Prevádzkovateľa,
 • právo v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľ: Nezisková organizácia Človek v ohrození, n.o., so sídlom Baštová 343/5, 811 03 Bratislava – Staré Mesto, IČO 5008 2001, registrovaná Okresným úradom Bratislava pod číslom OVVS-24106/502/2017-NO, kontaktné údaje: info@clovekvohrozeni.sk, webová stránka: http://www.clovekvohrozeni.sk/